Avbrottsersättning

Om du har haft ett elavbrott på minst tolv sammanhängande timmar kan du i vissa fall få avbrottsersättning.

Arvika Elnät AB följer Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd om information om avbrottsersättning och skadestånd.

Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet under minst två sammanhängande timmar.

Utbetalning

Avbrottsersättning skall betalas ut så snart som möjligt men senast inom sex månader från utgången av den månad då elnätsföretaget fått kännedom om avbrottet.

Elnätsföretaget skall betala ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) om ersättningen inte betalas ut i rätt tid.

Avbrottsersättningen betalas ut till dig som kund utan att du behöver anmäla avbrottet till oss.

Om du inte har fått avbrottsersättning måste du göra anspråk på ersättning inom två år från det att avbrottet upphörde. Om du behöver hjälp med avbrottsersättning eller andra ersättningskrav till följd av avbrottet kan du vända dig till Energimarknadsbyrån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Jämkning

Avbrottsersättningen kan jämkas (sänkas) om skyldigheten att betala är:

  • Oskäligt ekonomiskt betungande för elnätsföretaget
  • Överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta elnätsföretagets arbetstagare för betydande risker.

Det är vi som elnätsföretag som mot bakgrund av ovanstående beslutar om jämkning skall ske.

Undantag

Du har inte rätt till avbrottsersättning om avbrottet beror på din egen försummelse, om elen bryts på grund av säkerhetsskäl eller för att bevara god drift- och leveranssäkerhet eller om felet beror på ett hinder utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde förväntas ha räknat med och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, eller att avbrottet beror på ett fel i ett nät med en spänning om 220 kilovolt eller mer.

Vägledning och möjlighet att pröva

För att få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag kan tillämpas gäller, kan du vända dig till exempelvis Konsumenternas Elrådgivningsbyrå eller till din kommunala konsumentvägledare.

Vill du få ett beslut om avbrottsersättning prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller till allmän domstol.

Beräkning av avbrottsersättning och minimibeloppet för avbrottsersättning

Beräkningen av minimibeloppet i kronor utgår ifrån det årligen bestämda prisbasbeloppet i enlighet med lagen om allmän försäkring (1962:381).

Nedanstående tabell sammanfattar ersättningsnivåerna för avbrottsersättning beräknat på avbrottets längd och beräknad årlig nätkostnad. Tabellen visar även minimibeloppen för avbrottsersättning beräknat på avbrottets längd.

Tabell för beräkning av avbrottsersättning och minimibeloppet för avbrottsersättning.

Avbrottsperiod i timmar

Ersättning i procent av beräknad årlig nätkostnad

Minimibelopp * i kronor

12-24

12,5 %

1 000

24-48

37,5 %

2 000

48-72

62,5 %

3 000

72-96

87,5 %

4 000

96-120

112,5 %

5 000

120-144

137,5 %

6 000

144-168

162,5 %

7 000

168-192

187,5 %

8 000

192-216

212,5 %

9 000

216-240

237,5 %

10 000

240-264

262,5 %

11 000

264-288

287,5 %

12 000

>288

300 %

13 000

*) Observera att maximal ersättning alltid är högst 300 % av din beräknade årliga nätkostnad. Ersättningen kan därmed bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp.

Enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om information avseende avbrottsersättning respektive skadestånd till elanvändare; (EIFS 2013:4) ska vi som elnätsföretag lämna information om rätten till avbrottsersättning respektive skadestånd enligt ellagen via minst en gång per år till elanvändare som är direkt anslutna till vårt elnät.

Beträffande näringsidkare gäller:

1. Näringsidkare som kan visa att ett nätföretag handlat vårdslöst eller försumligt har rätt till skadestånd vid elavbrott enligt skadeståndslagens (1972:207) regler.

2. Näringsidkare kan vara berättigade till skadestånd oberoende av elavbrottets längd.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2024
Sidansvarig: Olof Öberg