Frågor och svar om VA Högvalta

FAQ

Inom det kommunala verksamhetsområdet är vi skyldiga att att ordna så alla får tillgång till allmänt VA och alla fastigheter måste vara med och betala avgifter för det. För att behålla eget vatten och avlopp,
istället för att ansluta dig till VA-nätet, måste du bevisa att du kan lösa det bättre på egen hand. När det gäller spillvattnet så finns mycket som visar på att det är svårt att lösa bättre på egen hand. Dricksvattnet är inte heller lätt att lösa, men det kan vara något lättare än för spillvatten. Det krävs dels att det finns i tillräckligt kvantitet, dels att vattnets kvalitet är utan anmärkning. Fastighetsägaren behöver på egen bekostnad lämna vattenprover till ett ackrediterat laboratorium.

Alla som önskar behålla eget vatten i stället för att ansluta till det kommunala nätet behöver minst skicka in vattnet på analys av grundpaketet som motsvarar SGS Brunnsvattens ”trygghetspaket”. Vissa fastigheter har av Miljöstaben bedömts behöva analysera ytterligare parametrar.

OBS! Kontakta oss innan du skickar in för att säkerställa att rätt analyspaket väljs.

Du kan behålla ditt eget vatten om du önskar, om du till exempel vill använda det för bevattning. Men du får inte koppla ihop det med vår anläggning och inte släppa ut det i våra ledningar och du måste ändå vara med och betala för den allmänna anläggningen.

Om din enskilda avloppsanläggning fungerar, har tillstånd enligt Miljöbalken och är max 20 år gammal så behöver du inte koppla in fastigheten till det kommunala spillvattennätet. När anläggningen uppnått en ålder av 20 år behöver inkoppling göras. Miljöstaben kommer inte att utfärda några nya tillstånd.

Anläggningsavgiften och brukningsavgiften beror på vad du kommer ansluta dig till samt hur stor din tomt är och hur många bostadsenheter som finns på fastigheten.

Se exempel i presentationen , 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. från informationsmöte alternativt kontakta oss.

Mer information om anläggningsavgifter finner du här. Öppnas i nytt fönster.

Du betalar anläggningsavgift först när huvudmannen anvisat förbindelsepunkt för din fastighet, enligt då gällande VA-taxa. Brukningsavgiften börjar betalas när vattenmätare installerats.

För hjälp med finansiering, ta kontakt med din bank.

Vid eventuella svårigheter att få banklån finns det en möjlighet enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster att fördela anläggningsavgiften på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år. Detta gäller om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall då betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas till dess nämnd del av avgiften betalas eller ränta ska betalas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

För att ha möjlighet att tömma din vattenledning innan frosten kommer måste din VA-installation vara förberedd för det. Du behöver en avstängningsventil vid tomtgräns, för att kunna stänga ute vattnet, och du behöver kunna tömma ut vattnet ur ledningarna inne på din tomt genom någon form av utsläppsanordning i lågpunkten, exempelvis vattenmätarbrunn med tömningsfunktion. Rådgör med din VVS-firma/entreprenör för att hitta en bra lösning för just din fastighet. Viktigt är att om du har vattenmätare ska denna vara monterad i frostfritt utrymme och du får inte montera ned eller upp den själv, det får endast utföras av personal från Teknik i Väst.

Nej, inte i Högvalta. Endast om området är detaljplanelagt debiteras anläggningsavgift för obebyggda fastigheter.

I vissa fall kan det vara möjligt. Kontakta oss om du önskar att vi tittar på möjligheten för just din anslutning. Om det anses möjligt så upprättas det då en extra förbindelsepunkt, mot en tilläggsavgift.

Frostfritt djup motsvarar 150-180 cm. Om det är en yta som snöröjs så krävs det större djupet eftersom tjälen kan gå ned djupare här. Om det inte är möjligt att gräva så djupt så kan det vara möjligt att isolera rören alternativt lägga med en värmekabel. Hör med din entreprenör.

Teknik i Väst är vana att hantera ledningar (för el, fiber etc.) som redan ligger i marken. Vid grävning vidtas stor försiktighet, och om olyckan ändå skulle vara framme så är det Teknik i Västs ansvar att se till att det lagas.

Vid grävning på egen fastighet ska ledningskollen.se användas. Mer information finner du här. Öppnas i nytt fönster.

Vid sprängning så gör vår konsult (Ramböll) en riskanalys samt utför för- och efterbesiktning av fastigheter, dricksvattenkällor, borrhål för dricksvatten och borrhål för bergvärme. Det kan vara aktuellt med vattenprov för dricksvattenkällor före och efter. Detta bedömer konsulten. De sätter upp vibrationsmätare och tar fram gränsnivåer för respektive fastighet avseende gränsvärden för sprängning, packning, schaktning. Sotare utför för- och efterbesiktning om det finns skorsten på fastigheten.

Det kommer att handla om kortare perioder och i vissa fall kommer vi att kunna lägga plåtar över hål i vägen, så att det ändå går att ta sig fram. Om det inte går att ta sig fram kommer Teknik i Väst i god tid att kontakta berörda fastighetsägare. Ingen kommer att bli instängd utan det kommer att finnas alternativa körvägar. Vid behov kontaktas även andra berörda, såsom ambulans, polis och räddningstjänst, om alternativa vägar behöver användas. Teknik i Väst har inarbetade rutiner för detta.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2024
Sidansvarig: Cathrin Sköld
Om oss