VA Högvalta

karta över Högvalta

Teknik i Väst har uppdraget från Arvika kommun att bygga vatten- och spillvattenledningar i VA-verksamhetsområdet i Västra och Östra Högvalta. En upphandlad konsult, Wermlands Infrakonsult, Wikon i Karlstad ska hjälpa till med bland annat projektering och flödesutredningar.

Aktuellt just nu

Ledningssträckning och informationstillfällen

Områdesindelning

Områdesindelning, informationskvällar.

Projektering

 • Projektering för det östra området är klar. Detta innebär att berörda fastighetsägare har kontaktats, att höjder har mätts in och att ledningslägen i stort sett har fastställts.
 • För det västra området pågår projekteringen ytterligare en tid. Det innebär att personal från vår upphandlade konsult Wikon fortsatt kommer att röra sig i området för att undersöka var den lämpligaste sträckningen är.
 • Vi tar bland annat hänsyn till dig som markägare och bestämmelser angående till exempel fornlämningar och biotoper. Även tekniskt och ekonomiskt perspektiv tas med i undersökningen.
 • Ingen trädfällning eller annan åverkan kommer att ske under projekteringen.
 • Personalen från Wikon kommer alltid att ha varselkläder och ska alltid kunna legitimera sig.

Markundersökningar

 • Markundersökningar är också en viktig del i projekteringen. De ger information om markens förhållande och beskaffenhet när det gäller jord, berg, markföroreningar och så vidare.
 • Markundersökning avseende förorenad mark är utförd för det västra området. Denna undersökning har gjorts av konsultföretaget SWECO, vid tänkt ledningssträckning på platser där myndigheter och sakkunniga bedömt att det behövts.
  I östra delen var det inte aktuellt att utföra några sådana analyser.
 • Ytterligare markundersökning, såsom analys av släntstabilitet, kommer att utföras längre fram i år.

Ledningsrätt

 • På de fastigheter där Teknik i Väst kommer att behöva anlägga den allmänna VA-anläggningen så kommer det att bildas ledningsrätter.
 • I östra området är ledningsrättsförrättningen påbörjad och samtliga berörda fastighetsägare har blivit kontaktade av Lantmäteriet, som utför förrättningen. En separat förrättning kommer att ske för det västra området.
 • Mer information om ledningsrätter finns på Lantmäteriets webbsida Länk till annan webbplats..

Tidplan

 • Projekteringen startade under våren 2023 och pågår till våren 2024.
  Vi räknar med en byggtid på cirka två år. Ansökan om dispens från biotopskyddet är överklagat till Mark och miljödomstolen. Det finns i dagsläget inget besked om när någon dom kommer.
  Ingen grävning sker innan erforderliga tillstånd finns på plats.
 • Målet är att hela projektet ska vara klart första halvåret 2026. Tidplanen kan komma att justeras.

Fastighetsgränser

 • För att undvika eventuella frågetecken längre fram är det bra om du som fastighetsägare ser över fastighetsgränserna, då den digitala kartan kan skilja sig en del från verkligheten. Om det finns fastighetsmarkeringar som är otydliga får du gärna märka upp dem.
 • Vi kommer också att göra en inventering av gränsmarkeringar före och efter arbetet.
 • Som nämnts på informationsmötena så kommer en individuell bedömning av varje fastighets tomtyta att kunna göras. Tomtytan är en av de parametrar som påverkar anläggningsavgiften. Bedömningen utförs av Kart- och mätenheten längre fram när snön smält och det är lättare att få en uppfattning om tomtens storlek.
 • Om du har frågor om fastighetsgränserna eller tomtytan så är du välkommen att kontakta Max Danielson på Kart- och mätenheten, Teknik i Väst: max.danielson@arvika.se, 070-518 16 53.

SMS-tjänst

Anslut dig gärna till Teknik i Västs SMS-tjänst. Då kan du få snabb information via SMS, när det gäller exempelvis vägavstängningar och liknande. Du ansluter dig via Teknik i Västs webbplats, teknikivast.se

Kontakt

Använd gärna e-postadressen vahogvalta@arvika.se när du behöver kontakta oss.

Har du inte tillgång till e-post kan du kontakta oss på nedanstående telefonnummer:
Cathrin Sköld, Projektledare tfn: 0570-76 40 94
Malin Borg, Utredningsingenjör tfn: 0570-817 93
Anders Thorin, konsult Wikon tfn: 054-52 26 93
Marcus Larsson, Konsult Mexl tfn: 010-251 19 01

Ordlista. Öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2024
Sidansvarig: Cathrin Sköld
Om oss